Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish
  nowa strona kina          
 

REGULAMIN WYDARZEŃ ECK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA ECK
ORAZ UDZIAŁU W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH
W EŁCKIM CENTRUM KULTURY

Regulamin w wersji do wydruku (pdf)

1. Regulamin określa zasady zakupu biletów w kasie biletowej Ełckiego Centrum Kultury, korzystania z kina oraz zasady udziału w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Ełckim Centrum Kultury. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.
2. Informujemy, iż pracownicy Ełckiego Centrum Kultury są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień zawartych w Regulaminie, mają prawo do interwencji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wstęp do kina i na wydarzenie kulturalne organizowane w Ełckim Centrum Kultury jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Wyjątek stanowią wydarzenia, na które Ełckie Centrum Kultury nie wprowadzi biletów wstępu.
2. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Bilety możliwe są do nabycia w kasie biletowej ECK, za pomocą strony internetowej www.bilety.eck.elk.pl oraz w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez ECK poprzez zamianę vouchera na bilet. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych oraz vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
4. Każdy klient otrzymujący bilet jest zobowiązany do sprawdzenia zawartych na nim danych oraz do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
5. Osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażające bezpieczeństwu pozostałych klientów i/lub pracowników ECK, pomimo ważnego biletu wstępu do kina lub na inne wydarzenie, NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA SALĘ.
6. Bilet wraz z paragonem należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu lub innego wydarzenia, na jaki jest zakupiony.
7. Klient kupując bilet na film akceptuje fakt, iż ECK na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego. W związku z tym godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta w czasie do 15 min.
8. Wejście na salę możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
9. Jeden bilet uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu tylko jednej osoby, wyjątkiem są bilety grupowe określające ilość osób.
10. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczone na nim wydarzenie artystyczne w określonym miejscu (sala Zebra, sala widowiskowa, Amfiteatr), określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
11. Miejsca zakupione na wydarzenia odbywające się na Amfiteatrze nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych. Organizator w związku z tym nie przewiduje zwrotu za bilety. Miejsca zakupione na wydarzenia odbywające się na sali Zebra nie są numerowane, oznacza to, iż wybór biletu w systemie nie jest adekwatny do rzeczywistego miejsca na sali Zebra. Miejsca na sali widowiskowej należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
12. Podczas seansów filmowych i podczas udziału w innych wydarzeniach zabrania się:
a) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych oraz artykułów spożywczych mogących spowodować zanieczyszczenie sal;
b) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ;
c) korzystania z telefonów komórkowych;
d) spożywania alkoholu i palenia papierosów;
e) głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w wydarzeniu;
f) wnoszenia jedzenia na wydarzenia kulturalne;
g) wprowadzania zwierząt.
13. Po zakończeniu projekcji filmu lub innego wydarzenia każdy zobowiązany jest o pozostawienie po sobie porządku.
14. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
15. Toalety przeznaczone są wyłącznie dla klientów ECK.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe oraz pozostałe wydarzenia można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 87 6217156 lub osobiście w kasie biletowej ECK w godzinach otwarcia.
2. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe NALEŻY OPŁACIĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKCJI FILMU, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
3. Zarezerwowane bilety na wydarzenia kulturalne NALEŻY OPŁACIĆ W CIĄGU 7 DNI OD DATY DOKONANIA REZERWACJI, NAJPÓŹNIEJ DWA DNI PRZED WYDARZENIEM, w przeciwnym razie, rezerwacja ta zostanie anulowana. Bilety zarezerwowane klient kupuje w cenie, która obowiązuje w dniu odbioru biletów.
4. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu na seanse filmowe/wydarzenia w następujących przypadkach:
a) kiedy wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, ze względu na brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania, spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów, dystrybutorów.
b) klientowi, który jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, zachowuje się agresywnie, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników ECK.
c) osobie, która nie spełnia ograniczeń wiekowych, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub innym wydarzeniu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego, który wyraża na to zgodę.
d) sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli ECK.
5. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 16 roku życia, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom, po okazaniu dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia tj. ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, emeryta, rencisty.
6. Dzieci do lat 3 dzielą miejsce z opiekunem bezpłatnie.
7. Bilety w promocyjnej cenie na seanse filmowe lub wydarzenia dedykowane określonej grupie wiekowej przysługują po okazaniu odpowiedniego dokumentu.
8. Posiadacze Ełckiej Karty Rodzina 3+ mają prawo do 50% zniżki na projekcje filmów i wydarzenia, których głównym organizatorem jest ECK :
a) od ceny biletu normalnego - po okazaniu ważnej karty i dowodu osobistego,
b) od ceny biletu ulgowego – po okazaniu ważnej karty i legitymacji uczniowskiej lub studenckiej / dowodu opiekuna, - przy zakupie biletów w kasie biletowej ECK.
9. Zniżki dla posiadaczy Ełckiej Karty Rodzina 3+ nie przysługują na bilety, które są objęte inną promocją na wydarzenia impresaryjne oraz współorganizowane z innymi podmiotami.
10. Ceny biletów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub organizatora wydarzenia.
11. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line w dniu wydarzenia nie oznacza braku biletów w kasie biletowej ECK.
12. Zwrot zakupionych biletów na film możliwy jest najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem seansu, na który został kupiony bilet, TYLKO ZA OKAZANIEM PARAGONU I WAŻNEGO BILETU WSTĘPU.
13. Zwrot zakupionych biletów na wydarzenia kulturalne inne niż projekcja filmu, możliwy jest najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, TYLKO ZA OKAZANIEM PARAGONU I WAŻNEGO BILETU WSTĘPU.
14. Zwrot zakupionych biletów następuje w tej samej formie, w jakiej zostały zakupione.
15. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
16. Kwota zwrotu zakupionych biletów on-line, wynikająca z rezygnacji klienta, będzie pomniejszona o prowizję pobieraną przez operatora portalu internetowego www.transferuj.pl. Tabela prowizji dostępna jest na stronie www.transferuj.pl. W przypadku zwrotu biletów z przyczyn lezących po stronie ECK kwota będzie zwracana w całości w terminie 30 dni od daty odwołania wydarzenia. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
17. ECK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
18. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta, najpóźniej na 7 dni od daty dokonania płatności za bilety.
19. Na projekcje filmów w systemie 3D widzom są wydawane okulary, które klient ma obowiązek zwrócić niezwłocznie po zakończeniu seansu.
20. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
21. ECK zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe ustalenia mają zastosowanie do „Regulaminu sprzedaży online”.
2. Zasady sprzedaży biletów na seanse filmowe i wydarzenia kulturalne poprzez system on-line określone zostały w „Regulaminie sprzedaży biletów online" dostępnym na stronie www.eck.elk.pl w zakładce „Kup bilet online".
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Ełckiego Centrum Kultury.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w ECK należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora ECK. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2016 roku.

Wróć do ustawień standardowych
Projekt i wykonanie: Kreatywni.info.pl


Login Form